Thứ tư, 28/02/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp tỉnh Toàn trình
2 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp tỉnh Toàn trình
3 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp tỉnh Toàn trình
4 Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp huyện Toàn trình
5 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp huyện Toàn trình
6 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp huyện Toàn trình
7 Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp xã) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp xã
8 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp xã) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp xã
9 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp xã) III. lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Cấp xã
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp