Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp tỉnh
2 Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp tỉnh
3 Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp tỉnh Một phần
4 Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp tỉnh
5 Thủ tục: Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp tỉnh Một phần
6 Thủ tục: Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp tỉnh Một phần
7 Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp tỉnh Toàn trình
8 Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp huyện
9 Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp huyện
10 Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp huyện Một phần
11 Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp huyện
12 Thủ tục: Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp huyện Một phần
13 Thủ tục: Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp huyện Một phần
14 Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp huyện Toàn trình
15 Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp xã
16 Thủ tục: Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã) XI. LĨNH VỰC: CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cấp xã
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp