Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: VI. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân VI. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC CÁN BỘ Cấp tỉnh
2 Thủ tục: Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân VI. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC CÁN BỘ Cấp tỉnh
3 Thủ tục: Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân VI. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC CÁN BỘ Cấp tỉnh
4 Thủ tục: Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân VI. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC CÁN BỘ Cấp tỉnh
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp