Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Đăng ký xe lần đầu tại Phòng Cảnh sát giao thông V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp tỉnh Một phần
2 Thủ tục: Đăng ký sang tên, di chuyển xe tại Phòng Cảnh sát giao thông V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp tỉnh Một phần
3 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp tỉnh Một phần
4 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp tỉnh Toàn trình
5 Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp tỉnh Toàn trình
6 Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp tỉnh Một phần
7 Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thực hiện tại cấp tỉnh) V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp tỉnh Toàn trình
8 Thủ tục: Đăng ký xe lần đầu tại Công an cấp huyện V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp huyện Một phần
9 Thủ tục: Đăng ký sang tên, di chuyển xe tại Công an cấp huyện V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp huyện Một phần
10 Thủ tục: Cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp huyện Một phần
11 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp huyện Toàn trình
12 Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp huyện Toàn trình
13 Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp huyện Một phần
14 Thủ tục: Đăng ký xe lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp xã Một phần
15 Thủ tục: Đăng ký sang tên, di chuyển xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp xã Một phần
16 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp xã Một phần
17 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp xã Toàn trình
18 Thủ tục: Đăng ký tạm thời tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp xã Toàn trình
19 Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe V. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Cấp xã Một phần
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp