Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Tách hộ X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
2 Thủ tục: Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
3 Thủ tục: Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Một phần
4 Thủ tục: Xác nhận thông tin về cư trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
5 Thủ tục: Đăng ký thường trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
6 Thủ tục: Xóa đăng ký thường trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
7 Thủ tục: Đăng ký tạm trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
8 Thủ tục: Gia hạn tạm trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Một phần
9 Thủ tục: Xóa đăng ký tạm trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
10 Thủ tục: Thông báo lưu trú X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
11 Thủ tục: Khai báo tạm vắng X. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Cấp xã Toàn trình
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp