Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Toàn trình, Một phần (đối với cấp lần thứ hai trờ đi và hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng)
2 Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Toàn trình
3 Thủ tục: Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Một phần
4 Thủ tục: Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Một phần
5 Thủ tục: Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Một phần
6 Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Một phần
7 Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Một phần
8 Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh Toàn trình
9 Thủ tục: Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh
10 Thủ tục: Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh
11 Thủ tục: Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh
12 Thủ tục: Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh
13 Thủ tục: Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh
14 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh
15 Thủ tục: Trình báo mất thẻ ABTC (thực hiện tại cấp tỉnh) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp tỉnh
16 Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại cấp huyện) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp huyện Toàn trình
17 Thủ tục: Trình báo mất thẻ ABTC (thực hiện tại cấp huyện) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp huyện
18 Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại cấp xã) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp xã Toàn trình
19 Thủ tục: Trình báo mất thẻ ABTC (thực hiện tại cấp xã) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp xã
20 Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo tạm trú (thực hiện tại cấp xã) I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH Cấp xã
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp