Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: XII. LĨNH VỰC: ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh) XII. LĨNH VỰC: ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ Cấp tỉnh
2 Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài (thực hiện tại cấp tỉnh) XII. LĨNH VỰC: ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ Cấp tỉnh
3 Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (thực hiện tại cấp huyện) XII. LĨNH VỰC: ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ Cấp huyện
4 Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (thực hiện tại cấp xã) XII. LĨNH VỰC: ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ Cấp xã
5 Các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân XII. LĨNH VỰC: ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp