Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
2 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Một phần
3 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Một phần
4 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt trừ vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Một phần
5 Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Một phần
6 Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
7 Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
8 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
9 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
10 Thủ tục: Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
11 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
12 Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Một phần
13 Thủ tục: Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
14 Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Một phần
15 Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Một phần
16 Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
17 Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp tỉnh Toàn trình
18 Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Một phần
19 Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Toàn trình
20 Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Toàn trình
21 Thủ tục: Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Toàn trình
22 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuôc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Một phần
23 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Một phần
24 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt trừ vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Một phần
25 Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp huyện) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp huyện Một phần
26 Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp xã) IX. LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Cấp xã Một phần
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp