Chủ nhật, 25/09/2022

Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn, cung cấp, tuyên truyền Danh mục thủ tục hành chính, cơ chế chính sách Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, áp dụng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm cung cấp thông tin quy định về thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, áp dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ...

Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2

Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp