Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 của Bộ Công an bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ mật

Thông tư số 21/2021/TT-BCA bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ mật

Đến năm 2025 toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được số hoá.

Đến năm 2025 toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được số hoá.

Đến năm 2025 toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được số hoá.

Đến năm 2025 toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được số hoá.