(Thứ hai, 15/06/2020, 01:51 pm GMT+7)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020
Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu lệ phí; các đối tượng được miễn lệ phí; kê khai, nộp lệ phí; hoàn trả lệ phí; quản lý lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 218/2016/TT-BTC, Thông tư số 23/2019/TT-BTC, Thông tư số 219/2016/TT-BTC và thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

File đính kèm
Thông tư số 57/2020/TT-BTC