(Thứ ba, 28/07/2020, 09:17 pm GMT+7)

Thông tư này quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự (sau đây gọi là Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 ca Chính phủ).
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

File đính kèm
Thông tư số 53/2020/TT-BTC