(Thứ năm, 18/03/2021, 09:10 am GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Công an tỉnh đã tăng cường rà soát tất cả các thủ tục đang thực hiện để cắt giảm thời hạn giải quyết

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, yêu cầu các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC chủ động rà soát, đề xuất rút ngắn thời hạn giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền.
Ngày 15/3/2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-CAT-TM về việc cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 47 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh so với quy định hiện hành (cấp tỉnh: 21, cấp huyện: 12, cấp xã: 14), Quyết định có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành (15/3/2021).
Công an tỉnh kính thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh biết./.
 

 

STT Tên lĩnh vực, TTHC Thời hạn giải quyết TTHC theo quy định (ngày làm việc) Thời gian cắt giảm (ngày làm việc) Thời hạn giải quyết TTHC sau
cắt giảm (ngày làm việc)
Tỷ lệ cắt giảm
PHẦN I: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CÔNG AN TỈNH
LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH
1 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 5 1 4 20%
2 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam 5 1 4 20%
3 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 5 1 4 20%
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU
4 Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu 3 1 2 33%
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH
CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 5 3 2 60%
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 4 2 2 50%
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 4 2 2 50%
LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
8 Thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A) 15 5 10 33%
9 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy 10 3 7 30%
10 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 5 1 4 20%
11 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 5 1 4 20%
12 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 7 1 6 14%
13 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 7 1 6 14%
14 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 5 1 4 20%
15 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 5 1 4 20%
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
16 Đăng ký, cấp biển số xe 2 1 1 50%
17 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe 2 1 1 50%
18 Đăng ký sang tên trong tỉnh 2 1 1 50%
19 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác 2 1 1 50%
20 Đăng ký, cấp biển số cho xe tỉnh khác chuyển đến 2 1 1 50%
21 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 2 1 1 50%
PHẦN II: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH
CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 5 3 2 60%
23 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 4 2 2 50%
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 4 2 2 50%
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (chỉ thực hiện tại Công an các huyện)
25 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy 2 1 1 50%
26 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe 2 1 1 50%
27 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe 2 1 1 50%
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
 (chỉ thực hiện tại Công an thành phố Bắc Giang)
28 Đăng ký thường trú 15 5 10 33%
29 Tách sổ hộ khẩu 7 2 5 28%
30 Cấp đổi sổ hộ khẩu 3 1 2 33%
31 Cấp lại sổ hộ khẩu 3 1 2 33%
32 Cấp giấy chuyển hộ khẩu 3 1 2 33%
33 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú 3 1 2 33%
PHẦN III: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
(thực hiện tại xã, thị trấn thuộc huyện)
34 Đăng ký thường trú 15 5 10 33%
35 Tách sổ hộ khẩu 7 2 5 28%
36 Cấp đổi sổ hộ khẩu 3 1 2 33%
37 Cấp lại sổ hộ khẩu 3 1 2 33%
38 Cấp giấy chuyển hộ khẩu 3 1 2 33%
39 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú 3 1 2 33%
40 Cấp đổi sổ tạm trú 3 1 2 33%
41 Cấp lại sổ tạm trú  3 1 2 33%
42 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú 3 1 2 33%
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
(thực hiện tại xã, phường thuộc thành phố Bắc Giang)
43 Đăng ký tạm trú 3 1 2 33%
44 Cấp đổi sổ tạm trú 3 1 2 33%
45 Cấp lại sổ tạm trú  3 1 2 33%
46 Gia hạn tạm trú  3 1 2 33%
47 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú 3 1 2 33%

                                        

BAN BIÊN TẬP