(Thứ năm, 29/04/2021, 08:08 am GMT+7)

Nghị định này quy định vị trí, thẩm quyền quyết định tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy (sau đây gọi chung là Công an xã chính quy); lộ trình thực hiện; quan hệ công tác; điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp trong xây dựng Công an xã chính quy.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2021./.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 42/2021/NĐ-CP