(Thứ năm, 29/04/2021, 08:30 am GMT+7)

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2021.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 25/2021/NĐ-CP