(Thứ tư, 21/10/2020, 01:36 pm GMT+7)

Nghị định này quy định chi tiết các điều khoản (Khoản 2 Điều 3 về khiếu nại và giải quyết khiếu nại t rong đơn vị sự nghiệp công lập; Khoản 4 Điều 8 về nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; Khoản 3 Điều 41 về công khai quyết định giải quyết khiếu nại; Khoản 4 Điều 46 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; Khoản 2 Điều 58 về thi hành quyết định khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật) của Luật Khiếu nại và quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại gồm: hình thức khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; xem xét việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại./.

Nguồn: chinhphu.vn

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP