Thứ tư, 28/02/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
2 Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
3 Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
4 Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
5 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
6 Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
7 Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
8 Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
9 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
10 Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
11 Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
12 Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
13 Thủ tục: Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
14 Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
15 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
16 Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
17 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
18 Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
19 Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
20 Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
21 Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
22 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
23 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
24 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
25 Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
26 Thủ tục: Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
27 Thủ tục: Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh
28 Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
29 Thủ tục: Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
30 Thủ tục: Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Một phần
31 Thủ tục: Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
32 Thủ tục: Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
33 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
34 Thủ tục: Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
35 Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (thực hiện tại cấp tỉnh) IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp tỉnh Toàn trình
36 Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Cấp xã
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp