Hướng dẫn thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 1. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Đăng ký, quản lý cư trú

 1. Thủ tục: Đăng ký thường trú (Công an TPBG)
 2. Thủ tục: Tách sổ hộ khẩu (Công an TPBG)
 3. Thủ tục: Cấp đổi sổ hộ khẩu (Công an TPBG)
 4. Thủ tục: Cấp lại sổ hộ khẩu (Công an TPBG)
 5. Thủ tục: Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (Công an TPBG)
 6. Thủ tục: Xóa đăng ký thường trú (Công an TPBG)
 7. Thủ tục: Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (Công an TPBG)
 8. Thủ tục: Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú (Công an TPBG)
 9. Thủ tục: Cấp giấy chuyển hộ khẩu (Công an TPBG)
 10. Thủ tục: Đăng ký thường trú (Công an xã, thị trấn)
 11. Thủ tục: Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú (Công an xã, thị trấn)
 12. Thủ tục: Tách sổ hộ khẩu (Công an xã, thị trấn)
 13. Thủ tục: Cấp đổi sổ hộ khẩu (Công an xã, thị trấn)
 14. Thủ tục: Cấp lại sổ hộ khẩu (Công an xã, thị trấn)
 15. Thủ tục: Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (Công an xã, thị trấn)
 16. Thủ tục: Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (Công an xã, thị trấn)
 17. Thủ tục: Cấp đổi sổ tạm trú (cấp xã)
 18. Thủ tục: Cấp giấy chuyển hộ khẩu (Công an xã, thị trấn)
 19. Thủ tục: Đăng ký tạm trú (Công an xã, thị trấn)
 20. Thủ tục: Cấp lại sổ tạm trú (Công an xã, thị trấn)
 21. Thủ tục: Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú (Công an xã, thị trấn)
 22. Thủ tục: Khai báo tạm vắng (Công an xã, thị trấn)
 23. Thủ tục: Lưu trú và tiếp nhận lưu trú (Công an xã, thị trấn)
 24. Thủ tục: Gia hạn tạm trú (Công an xã, thị trấn)
 25. Thủ tục: Xóa đăng ký thường trú (Công an xã, thị trấn)
 26. Thủ tục: Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật (Công an xã, thị trấn)

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 1. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 3. Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 4. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 5. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 6. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 7. Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 8. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 9. Thủ tục: Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 10. Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 11. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 12. Thủ tục: Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 13. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 14. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 15. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 16. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 17. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 18. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 19. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 20. Thủ tục:Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 21. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 22. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 23. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cấp tỉnh)
 24. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 25. Thủ tục: Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 26. Thủ tục: Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 27. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 28. Thủ tục: Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 29. Thủ tục: Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 30. Thủ tục: Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 31. Thủ tục: Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 32. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 33. Thủ tục: Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 34. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cấp tỉnh)
 35. Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn (Cấp xã)

Phòng cháy, chữa cháy

 1. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) - Cấp tỉnh
 3. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) - Cấp tỉnh
 4. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) - Cấp tỉnh
 5. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ - Cấp tỉnh
 6. Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ - Cấp tỉnh
 7. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ - Cấp tỉnh
 8. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 9. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 10. Thủ tục: Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 11. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 12. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 13. Thủ tục: Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở - Cấp tỉnh
 14. Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân - Cấp tỉnh
 15. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 16. Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 17. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp tỉnh
 18. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp huyện
 19. Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp huyện
 20. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy - Cấp huyện
 21. Thủ tục: Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở - Cấp huyện
 22. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuôc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) - Cấp huyện
 23. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) - Cấp huyện
 24. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) - Cấp huyện
 25. Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân - Cấp huyện
 26. Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân - Cấp xã

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1. Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (Cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Đăng ký sang tên trong cùng tỉnh (Cấp tỉnh)
 3. Thủ tục: Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến (Cấp tỉnh)
 4. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh)
 5. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh)
 6. Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời (Cấp tỉnh)
 7. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh)
 8. Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy)
 9. Thủ tục: Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
 10. Thủ tục: Đăng ký xe từ điểm đăng ký khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
 11. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy)
 12. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy)
 13. Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời (tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy)
 14. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy)

Chính sách

 1. Thủ tục: Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
 2. Thủ tục: Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
 3. Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh
 4. Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh
 5. Thủ tục: Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh
 6. Thủ tục: Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng Công an nhân dân
 7. Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân
 8. Thủ tục: Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 9. Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh
 10. Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh
 11. Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh
 12. Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh
 13. Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh
 14. Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện, Ban An ninh cấp huyện... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975
 15. Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
 16. Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975